Strategia Partycypacji Społecznej - chcesz zapoznać się z raportem z badań opinii mieszkańców?

Przygotowany został już Raport końcowy z przeprowadzonych badań opinii mieszkańców naszego miasta, co jest elementem prac nad wytyczeniem priorytetowych celów i kierunków działań w postaci Strategii Partycypacji Społecznej. Zapraszamy do zapoznania się z jego treścią - w całości lub infografikami, będącymi streszczeniem wyników. Gotowa jest także wersja pilotażowa samej Strategii Partycypacji Społecznej - ostateczna, po konsultacjach, ukaże się w listopadzie br. Badania i dokument opracowało Centrum Doradztwa Strategicznego s.c.
 

belka_03_2022.png

W związku z pracami nad wytyczeniem priorytetowych celów i kierunków działań w postaci Strategii Partycypacji Społecznej, w Mieście Przemyśl została przeprowadzona ankieta skierowana do mieszkańców. Celem badania było poznanie opinii na temat partycypacji społecznej, które pozwolą zdiagnozować istniejące bariery w podejmowaniu aktywności społecznej, a także poznać preferencje związane z zaangażowaniem obywatelskim czy włączeniem się w procesy decyzyjne w Mieście.
Badania społeczne zostały przeprowadzone w trzech technikach – techniką zbierania informacji online za pomocą strony internetowej, poprzez  formę wywiadu ulicznego, gdzie ankieter w sposób bezpośredni zbiera informacje od osoby badanej (wykorzystano zarówno sondaż uliczny jak i terenowy punkt konsultacyjny), a także metodą zbierania danych w sposób wywiadu telefonicznego. W każdej technice badawczej wykorzystano identyczny kwestionariusz ankiety, dlatego wyniki z badań ankietowych prezentowane są łącznie (bez podziału na wymienione metody badawcze).
Badanie trwało od 21.marca do 19 kwietnia br. Zebrano łącznie 404 w pełni wypełnione ankiety. Wśród tych 404 osób 50% (202) stanowiły kobiety, 48% (194) mężczyźni, a 2% (8) badanych odmówiło odpowiedzi na pytanie dotyczące płci. Średnia wieku wśród respondentów wyniosła 45 lat. Na potrzeby analizy statystycznej wyszczególniono następujące grupy wiekowe: poniżej 25 lat (13,9% osób), 26-35 lat (14,6%), 36-45 lat (23,0%), 46-59 lat (27,0%) i powyżej 60 roku życia (21,5%).

Zapraszamy do zapoznania się z Raportem: PDFRaport z badania opinii publicznej - Strategia Partycypacji Społecznej.pdf (770,92KB)

a także jego wersją graficzną, skróconą: 

Podstawowe dane

streszczenie_raport_1.jpeg

Znajomość form partycypacji i źródła informacji o wydarzeniach w Mieście

streszczenie_raport_2.jpeg

Ocena dotychczasowych działań Miasta związanych z włączeniem mieszkańców w procesy decyzyjne 

streszczenie_raport_3.jpeg

Tematy, w które mieszkańcy mogliby się zaangażować i ich preferencje

streszczenie_raport_4.jpeg

Preferowane formy partycypacji

streszczenie_raport_5.jpeg

Natomiast proces opracowywania Strategii Partycypacji Społecznej rozpoczął się w marcu 2023 r. Miał on na celu stworze ram dla rozwoju społeczeństwa obywatelskiego miasta Przemyśla w oparciu o skuteczne metody i adekwatne formy komunikacji. Wdrażanie Strategii ma przyczynić się do podniesienia świadomości mieszkańców Miasta na temat współdecydowania o jego rozwoju oraz podniesienia kompetencji pracowników Urzędu Miejskiego w zakresie partycypacji.

W procesie strategicznym wykorzystano komplementarne metody analityczne, eksperckie i partycypacyjne.
Opracowanie pilotażowej wersji Strategii poprzedzone zostało analizą danych zastanych odnoszących się do dotychczasowych doświadczeń i wypracowanych form partycypacji w Przemyślu oraz identyfikacji barier w prowadzeniu działań partycypacyjnych. Kwerenda ta została uzupełniona badaniami opinii mieszkańców w oparciu o kwestionariusz ankiety oraz dwoma wywiadami grupowymi (tzw. fokusami) z przedstawicielami sektora społecznego, prywatnego i publicznego. Na podstawie zebranego materiału badawczego zaproponowano scenariusze/ścieżki możliwego podejścia do partycypacji, które zostały poddane dyskusji i ocenie w trakcie warsztatu konsultacyjnego z przedstawicielami różnych środowisk oraz członkami zespołu ds. partycypacji.
Na bazie zebranych wniosków i rekomendacji oraz preferencji wyrażonych przez mieszkańców wypracowano siatkę celów i kierunków działań możliwych do realizacji w najbliższych latach – ostateczny ich kształt zostanie zredagowany po zakończeniu pilotażu w listopadzie 2023 r.

PDFStrategia Partycypacji Społecznej - wersja pilotażowa_15.05.23.pdf (543,24KB)

Opracowanie i wdrożenie Strategii Partycypacji Społecznej  jest elementem projektu: "Razem Zmieniamy Przemyśl"  finansowane ze środków zewnętrznych, w 85% pochodzących z Norweskiego Mechanizmu Finansowego na lata 2014-2021 oraz w 15% z budżetu państwa w ramach programu Rozwój Lokalny.

Opublikował(a): Witold Wołczyk Data publikacji: 07-09-2023 13:46 Modyfikował(a): Witold Wołczyk Data modyfikacji: 07-09-2023 13:47