Rozpoczynamy realizację przedsięwzięcia „Przemyśl(any) System Informacyjny PSI”

Logotypy informacyjne funduszy EOG

W dniu 9 lutego br. została zawarta umowa z wykonawcą usługi wdrożenia w ramach realizacji przedsięwzięcia pn. „Przemyśl(any) System Informacyjny PSI”, które jest jednym z elementów projektu „Razem Zmieniamy Przemyśl”. Realizacja tego przedsięwzięcia to odpowiedź na wielokrotnie wysuwane wnioski dyrektorów jednostek publicznych w zakresie standaryzacji dostępu do informacji ze szczególnym uwzględnieniem osób ze szczególnymi potrzebami. Wiele kwestii z tym związanych uregulowanych zostało w Ustawie z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych, niemniej jednak w wielu jednostkach brak kompetencji i wiedzy w tym obszarze. Odpowiedzią jest realizacja przedsięwzięcia, które pozwoli poznać stan obecny oraz zrealizować szereg działań, które pozwolą na osiągnięcie wysokiego stopnia dostępności cyfrowej stron internetowych oraz Biuletynów Informacji Publicznej wszystkich miejskich jednostek publicznych. Przedsięwzięciem objętych zostaną przedszkola, szkoły podstawowe, szkoły ponadpodstawowe i licea oraz inne podmioty miejskie.


Infografika do informacji


Przy okazji realizacji tego przedsięwzięcia zostaną opracowane standardy dostępności cyfrowej, w których znajdą się wytyczne w zakresie przygotowywania stron oraz treści, aby spełniały one wymogi prawne i formalne. Dla wszystkich jednostek zostaną opracowane layouty stron internetowych oraz jeden wspólny dla Biuletynu Informacji Publicznej. Po zakończonym wdrożeniu rozpoczęta zostanie akcja informacyjna skierowana do wszystkich mieszkańców oraz działania promocyjne w zakresie promocji standardów dostępności zachęcające inne podmioty (organizacje, stowarzyszenia, firmy) do budowania stron dostępnych cyfrowo wg. określonych standardów. Przemyśl(any) System Informacyjny, będzie również stanowił źródło danych dla Portalu Otwartych Danych Miejskich (Open data), który jest przedmiotem realizacji odrębnego przedsięwzięcia. Warto też wspomnieć, iż powstałe strony internetowe i BIP będą w pełni zintegrowane z Miejskim Serwisem Informacyjnym.

Firma Netkoncept Sp. z o.o. z Opola zrealizuje wszystkie zadania składające się na to przedsięwzięcie. Już niebawem będziemy wspólnie z Wykonawcą prosić zarówno biorące udział w projekcie podmioty publiczne, jak i mieszkańców o udział w badaniach w ramach przygotowywanej analizy przedwdrożeniowej, aby poznać realne potrzeby mieszkańców w tym zakresie i szukać rozwiązań które będą odpowiedzią na zdefiniowane wyzwania w tym obszarze. Już teraz w imieniu Pana Wojciecha Bakuna Prezydenta Miasta prosimy o czynny udział wszystkich interesariuszy tego przedsięwzięcia.

Więcej szczegółowych informacji dostępnych jest na karcie opisu przedsięwzięcia.