Przemyśl dostępny

Nazwa Przedsięwzięcia:
Przemyśl dostępny
Przedsiewzięcie:
PRI
Opis przedsięwzięcia:

Przedsięwzięcie ma na celu zapewnienie swobodnego dostępu do dóbr, usług oraz możliwości udziału w życiu społecznym i publicznym osób o szczególnych potrzebach koncentrując się na dostosowaniu przestrzeni publicznej, architektury, transportu i produktów do potrzeb tych osób.

Zakres przedmiotowy:

Zakres zadań w ramach przedsięwzięcia będzie obejmował między innymi:

  1. przeprowadzenie badania dostępności 50 budynków Urzędu Miejskiego i jednostek miejskich. Badanie obejmować będzie przegląd istniejącej dokumentacji technicznej oraz wizje w terenie z udziałem co najmniej jednego eksperta i co najmniej jednej osoby poruszającej się na wózku lub jednej osoby niewidomej. Wizyta terenowa będzie się składać z rozpoznania terenu, identyfikacji barier architektonicznych, wykonania pomiarów i dokumentacji fotograficznej,
  2. sporządzenie raportów o stanie dostępności budynków Urzędu Miejskiego i jednostek miejskich zawierającego opis diagnozy budynków, zidentyfikowane bariery, zalecenia oraz wnioski i wskazania dotyczące poprawy w zakresie szeroko rozumianej dostępności,
  3. Opracowanie Miejskich Standardów Dostępności dla Miasta Przemyśla odbywać się będzie z udziałem interesariuszy. Standardy dotykać będą poprawy dostępności  (obszar architektoniczny), transportu, usług. Ponadto wypracowany zostanie modelowy standard świadczenia usług turystycznych i kulturalnych dostosowanych do potrzeb osób o szczególnych potrzebach uwzględniający uniwersalne projektowanie w przestrzeni i standard informacyjno-promocyjny.
  4. Wdrożenie wypracowanych Miejskich Standardów Dostępności oraz modelowego standardu świadczenia usług turystycznych i kulturalnych – doradztwo, także indywidualne wg potrzeb dla 30 osób
  5. Przeprowadzenie szkolenia dla 50 pracowników Urzędu Miejskiego i jednostek miejskich z dostępności.
Dostępność:

Wdrożenie przedsięwzięcia Przemyśl dostępny” pozwoli m.in. na:

  1. weryfikację spełnienia minimalnych wymagań określonych w art. 6  pkt 1 i 3 ustawy o dostępności polegającej co najmniej na sprawdzeniu na ile rozwiązania architektoniczne i techniczne oraz stan obecny analizowanych lokalizacji budynków spełnia wymagania dostępności dla osób ze szczególnymi potrzebami w tym w szczególności osób z niepełnosprawnościami.
  2. opracowania wytycznych dla projektantów i uzgadniających dotyczących barier i ułatwień w korzystaniu z przestrzeni publicznej jak również określenia modelowego standardu świadczenia usług turystycznych i kulturalnych dostosowanych do potrzeb osób niepełnosprawnych z wykorzystaniem uniwersalnego projektowania,
  3. uzyskanie przez osoby zainteresowane praktycznej wiedzy w zakresie ustawy o zapewnieniu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami oraz w zakresie komunikacji z osobami z niepełnosprawnością.
  4. wzrostu dostępności usług dla wszystkich mieszkańców, w tym grup o szczególnych potrzebach i zagrożonych wykluczeniem społecznym w pisujący się założenia Programu dostępność Plus 2018-2025.
Opublikował(a): Iwona Sosa-Choma Data publikacji: 06-09-2022 13:00 Modyfikował(a): Iwona Sosa-Choma Data modyfikacji: 06-09-2022 12:57