Od wykluczenia do aktywizacji osób niepełnosprawnych - zajęcia sportowe

Nazwa Przedsięwzięcia:
Od wykluczenia do aktywizacji osób niepełnosprawnych - zajęcia sportowe
Przedsiewzięcie:
PRL
Opis przedsięwzięcia:

Przedmiotem przedsięwzięcia jest organizacja pozalekcyjnych zajęć sportowych dla dzieci oraz dzieci z niepełnosprawnością intelektualną w mieście.  Aktywizacja osób z niepełnosprawnością intelektualną poprzez ruch będzie kluczowym składnikiem ich rozwoju merytorycznego oraz psychicznego. Dzięki olimpiadom będzie miała miejsce integracja osób niepełnosprawnych z osobami pełnosprawnymi. Zwiększy się  atrakcyjności miasta poprzez zajęcia sportowe dla osób niepełnosprawnych oraz podniesie się świadomości środowiska lokalnego na temat możliwości tych osób. W duchu sportowej rywalizacji będzie propagowana tolerancja wobec osób z niepełnosprawnością intelektualną, którzy bardzo często z powodu własnych słabości jak również uprzedzeń panujących wśród społeczeństwa są izolowani i odtrącani. Reintegracja społeczna osób z niepełnosprawnością intelektualną oraz wzrost satysfakcji z podejmowanych aktywności, podniesie ich jakości życia jak i wzrost poczucia własnej wartości. Przedsięwzięcie będzie propagowało tolerancję wobec osób z niepełnosprawnością intelektualną. Integracja społeczna, rywalizacja poprzez sport, doskonalenie samoobsługi, samodoskonalenie w nabywaniu kompetencji społecznych będzie jedną z wielu form spędzania czasu wolnego.

Zakres przedmiotowy:

W ramach przedsięwzięcia planuje się:

  • organizację cyklu zajęć sportowych  - zajęcia będą organizowane z różnych dyscyplin sportowych tj. bocce, lekkoatletyka, badminton,
  • organizację olimpiad, zawodów sportowych  - organizacja olimpiad sportowych o charakterze integracyjnym z udziałem dzieci z niepełnosprawnością intelektualną i dzieci ze szkół masowych.
Dostępność:

Przedsięwzięcie jest zgodne ze standardami dostępności, jest wsparciem na rzecz doskonalenia umiejętności, kompetencji lub kwalifikacji, służy tworzeniu w placówce ogólnodostępnych warunków do edukacji dzieci i młodzieży ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi. Standardy dostępności uwzględniają potrzeby osób z różnymi rodzajami niepełnosprawności, w szczególności osób: z niepełnosprawnością intelektualną, z niepełnosprawnością ruchową, z zaburzeniami lub chorobami psychicznymi, z trudnościami komunikacyjnymi. Dostępność umożliwia dzieciom/uczniom z niepełnosprawnościami uczestnictwo w zajęciach razem ze swoimi rówieśnikami. Inwestycja gwarantuje równe szanse dla wszystkich podmiotów i osób fizycznych, bez względu na ich płeć, rasę i narodowość. Przy realizacji inwestycji będą uwzględniane przepisy prawne odnośnie likwidacji barier architektonicznych dla osób niepełnosprawnych.

Opublikował(a): Iwona Sosa-Choma Data publikacji: 06-09-2022 12:22 Modyfikował(a): Iwona Sosa-Choma Data modyfikacji: 06-09-2022 12:16