Opracowanie i wdrożenie Strategii Partycypacji Społecznej

Nazwa Przedsięwzięcia:
Opracowanie i wdrożenie Strategii Partycypacji Społecznej
Przedsiewzięcie:
PRI
Opis przedsięwzięcia:

Opracowanie i wdrożenie Strategii Partycypacji Społecznej miasta Przemyśla jest odpowiedzią na problemy miasta dotyczące niskiej aktywności społecznej mieszkańców oraz braku wiedzy i umiejętności interpersonalnych kadry administracji publicznej. Podejmowane przez Gminę Miejską Przemyśl działania na rzecz wspierania i upowszechniania idei samorządowej wśród mieszkańców, w tym budżetu partycypacyjnego, włączania różnych środowisk w procesy decyzyjne poprzez utworzenie rad i zespołów zadaniowych, nie przyniosły pożądanego rezultatu w postaci zwiększenia świadomości i współdecydowania lokalnej społeczności.  

Rezultatem przedsięwzięcia będzie podniesienie świadomości społeczeństwa na temat współdecydowania o rozwoju i przyszłości miasta, podniesienie kompetencji pracowników Urzędu Miejskiego w zakresie partycypacji społecznej, wzrost liczby mieszkańców uczestniczących w konsultacjach społecznych, w tym osób młodych.

Działania w zakresie opracowania Strategii Partycypacji Społecznej zostaną poprzedzone badaniami i analizami dotyczącymi preferencji mieszkańców w zakresie barier i form komunikacji, opracowaniem scenariuszy konsultacji i ich skonsultowaniem. Wdrożeniu Strategii będzie towarzyszyć przygotowanie pracowników poprzez szkolenia, panele dyskusyjne i wsparcie w formie doradztwa, a także warsztaty dla mieszkańców i kampania informacyjna. Zebrane w ten sposób informacje posłużą do przeprowadzenia ewaluacji założeń oraz wypracowania i wdrożenia docelowej wersji Strategii Partycypacji Społecznej oraz opracowania projektu uchwały Rady Miejskiej w Przemyślu dotyczącej konsultacji społecznych.

Zakres przedmiotowy:

Zakres zadań w ramach przedsięwzięcia będzie obejmował:

1) przygotowanie badań i analiz poprzedzających opracowanie Strategii Partycypacji Społecznej, w tym opracowanie założeń do badań sprawdzających bariery i preferencje mieszkańców w zakresie form komunikacji,
2) przeprowadzenie pogłębionej analizy barier i preferencji mieszkańców – badania opinii publicznej, badania fokusowe, utworzenie terenowego punktu konsultacyjnego w przestrzeni publicznej dla mieszkańców lub utworzenie na stronie internetowej miasta zakładki dedykowanej mieszkańcom,
3) opracowanie scenariuszy konsultacji i ich skonsultowanie – opracowanie form i kanałów komunikacji oraz założeń do włączenia mieszkańców w różnych obszarach życia miasta,
4) przygotowanie pilotażowej wersji Strategii Partycypacji Społecznej,
5) przeszkolenie 20 pracowników Urzędu Miejskiego w Przemyślu z zakresu partycypacji społecznej,
6) kampania informacyjna, w tym warsztaty dla 100 mieszkańców,
7) wdrożenie pilotażowe Strategii Partycypacji Społecznej,
8) ewaluacja założeń oraz wypracowanie i wdrożenie docelowej wersji Strategii Partycypacji Społecznej, a także projektu uchwały Rady Miejskiej dotyczącej konsultacji społecznych.

Dostępność:

Przedsięwzięcie będzie realizowane z uwzględnieniem Standardów dostępności dla polityki spójności 2014-2020. Uwzględniać będzie następujące standardy dostępności: edukacyjny, informacyjno-promocyjny, cyfrowy. Przedsięwzięcie będzie realizowane w miejscach dostępnych dla osób z różnymi niepełnosprawnościami, w szczególności osób mających trudności w poruszaniu się dzięki zastosowaniu: wind, platform, pochylni, dźwigów manualnych i elektronicznych, braku progów. Istotne informacje będą dystrybuowane (lub redystrybuowane) w formie umożliwiającej ich odbiór przez wszystkich zainteresowanych, niezależnie od sprawności narządów słuchu i wzroku. Materiały informacyjne podczas spotkań konsultacyjnych, warsztatów związane  z realizacją przedsięwzięcia  zostaną przygotowane w sposób dostępny z wykorzystaniem tekstu łatwego w odbiorze. Spotkania i warsztaty związane z opracowaniem strategii będą dostępne dla wszystkich, bez względu płeć, rasę lub pochodzenie etniczne, religię, światopogląd, wiek lub orientację seksualną. Tam, gdzie z przyczyn technicznych,  lub kosztowych możliwości systemowego włączenia mieszkańców ze szczególnymi potrzebami będzie ograniczony, uruchomiony zostanie indywidualny kanał komunikacji.

Opublikował(a): Rafał Porada Data publikacji: 26-08-2022 07:20 Modyfikował(a): Rafał Porada Data modyfikacji: 26-08-2022 07:18