Przemyśl(any) System Informacyjny (PSI)

Nazwa Przedsięwzięcia:
Przemyśl(any) System Informacyjny (PSI)
Przedsiewzięcie:
PRI
Opis przedsięwzięcia:

Wykonany w 2019 roku audyt wykazał, że 98% stron internetowych jednostek oświatowych (51 jednostek) w Przemyślu nie spełnia standardów dostępności, a Biuletyny Informacji Publicznej (BIP) 90% jednostek nie spełniają podstawowych wymagań przewidzianych dla tego typu publikatorów. Dyrektorzy ponad 50 jednostek apelowali do Prezydenta Miasta o pomoc w rozwiązaniu tego problemu, motywując to tym iż nie posiadają właściwych kompetencji w tym zakresie. Z analizy finansowej kosztów ponoszonych przez jednostki oświatowe wynika, iż za usługi hostingu i utrzymania BIP łącznie płacą one około 60 tys. zł rocznie, przy czym umowy te nie dotyczą zapewnienia standardów przewidzianych przepisami prawa. Wdrożenie PSI nie będzie generowało wyższych kosztów utrzymania stron w przyszłości, ale pozwoli również na osiągnięcie jednego standardu dostępu do informacji przez mieszkańców, a zwłaszcza przez osoby ze szczególnymi potrzebami. Inne zalety tego rozwiązania to jednolita polityka informacyjna, zarządzanie i autoryzacja publikowanych treści i komunikatów.  Raport "Dostępność w Polsce 2020" mówiący o tym, jak podmioty publiczne realizują standard WCAG 2.1. nie pozostawia złudzeń, jak wiele w kwestii dostępności mamy jeszcze do zrobienia. Na 88 przebadanych stron i aplikacji podmiotów publicznych, w tym szczebla centralnego i samorządowego zaledwie 58% z nich spełnia podstawowe wymogi w zakresie dostępności. To pokazuje skalę tego problemu nie tylko w mieście Przemyślu. Obecnie brakuje środków pieniężnych na realizację przedsięwzięcia wdrożenia PSI, pomimo, zaangażowania i dość wysokiego stopnia świadomości w tym zakresie pracowników Urzędu Miejskiego w Przemyślu.  Urząd Miejski w Przemyślu dysponuje autorskim rozwiązaniem typu Content Managment System (CMS) dostarczanym w modelu usługowym. System pozwala na zarządzanie w sposób zintegrowany treścią zarówno strony internetowej, jak i Biuletynu Informacji Publicznej. Podczas przeprowadzonego audytu przedwdrożeniowego pod kątem transformacji miasta Przemyśl w Smart City jako jedno z działań w zakresie rekomendacji w zakresie rozwoju usług cyfrowych świadczonych przez miasto została zdiagnozowana potrzeba wdrożenia PSI dla wszystkich jednostek miasta. Duży chaos informacyjny, brak odpowiednich kompetencji w jednostkach organizacyjnych miasta oraz brak opracowanego standardu w zakresie zapewnienia dostępności treści dla osób ze szczególnymi potrzebami to zdiagnozowany problem w tym zakresie. Rozwiązaniem jest opracowanie standardu dostępności publikowania informacji oraz wdrożenie wspólnego systemu CMS, aby ten standard zapewnić. Po zakończonym wdrożeniu rozpoczęta zostanie akcja informacyjna skierowana do wszystkich mieszkańców oraz działania promocyjne w zakresie promocji standardów dostępności zachęcające inne podmioty (organizacje, stowarzyszenia, firmy) do budowania stron dostępnych cyfrowo wg. określonych standardów.

Zakres przedmiotowy:

PSI będzie odpowiedzią na oczekiwania kierowników jednostek oświatowych, które obecnie nie posiadają zasobów pozwalających świadczyć usługę dostępu do informacji publicznej w sposób niedyskryminujący beneficjentów końcowych ze szczególnym uwzględnieniem niepełnosprawności. Wdrożenie zostanie oparte o przepisy w zakresie dostępności cyfrowej stron i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych opracowanych i obowiązujących zarówno na terenie Unii Europejskiej, jak i w Polsce. Po dokonanej analizie konsultacjom z przedstawicielami jednostek miejskich zostaną poddane, zaplanowane funkcjonalności systemu. Przy okazji realizacji tego przedsięwzięcia zostaną opracowane standardy dostępności cyfrowej, w których znajdą się wytyczne w zakresie przygotowywania stron oraz treści, aby spełniały one wymogi prawne i formalne. Dla wszystkich jednostek zostaną opracowane layouty stron internetowych oraz jeden wspólny dla Biuletynu Informacji Publicznej. Po zakończonym wdrożeniu rozpoczęta zostanie akcja informacyjna skierowana do wszystkich mieszkańców oraz działania promocyjne w zakresie promocji standardów dostępności zachęcające inne podmioty (organizacje, stowarzyszenia, firmy) do budowania stron dostępnych cyfrowo wg. określonych standardów. PSI będzie również stanowił źródło danych dla Portalu Otwartych Danych Miejskich (Open data).

Dostępność:

Wdrożenie PSI jako nowego narzędzia elektronicznego – pozwala na wzrost dostępności usług dla wszystkich mieszkańców, w tym grup o szczególnych potrzebach i zagrożonych wykluczeniem społecznym i wpisuje się w założenia Programu Dostępność Plus 2018-2025. Przedsięwzięcie będzie realizowane z uwzględnieniem Zał. nr 2. Standardy dostępności dla polityki spójności 2014-2020 do Wytycznych  w zakresie realizacji zasady równości szans i niedyskryminacji, w tym dostępności dla osób z niepełnosprawnościami oraz zasady równości szans kobiet i mężczyzn w ramach funduszy unijnych na lata 2014-2020.   Projekt uwzględnia standardy cyfrowe, informacyjno-promocyjne, szkoleniowe przede wszystkim poprzez: 

• zgodność ze standardem WCAG 2.1; 
• materiały będą opracowane w języku łatwym do czytania lub w innych wersjach alternatywnych (na przykład audio, rysunki, symbole, infografiki) dla osób, które ze względu na trudności poznawcze nie komunikują się płynnie; 
• wszystkie spotkania organizowane w ramach realizacji przedsięwzięcia będą prowadzone w miejscu pozbawionym barier architektonicznych, istotne informacje będą dystrybuowane (lub redystrybuowane) w formie umożliwiającej ich odbiór przez wszystkich zainteresowanych, niezależnie od sprawności.  

Ponadto PSI spełniać będzie wszelkie standardy dostępności cyfrowej przewidziane innymi regulacjami prawnymi obowiązującymi zarówno w Unii Europejskiej, jak i w Polsce w tym:  
• Konwencji ONZ o prawach osób niepełnosprawnych sporządzonej w Nowym Jorku w dniu 13 grudnia 2006 roku; 
• Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 12 kwietnia 2012 r. w sprawie Krajowych Ram Interoperacyjności, minimalnych wymagań dla rejestrów publicznych i wymiany informacji w postaci elektronicznej oraz minimalnych wymagań dla systemów teleinformatycznych; 
• Ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.   

Treści przygotowywane oraz publikowane oraz podawane do publicznej wiadomości w ramach realizacji tego przedsięwzięcia będą przygotowywane, tak aby jej interpretacja nie stanowiła barier dla różnego rodzaju oprogramowania wspierającego osoby ze szczególnymi potrzebami.

Opublikował(a): Rafał Porada Data publikacji: 17-08-2022 07:10 Modyfikował(a): Rafał Porada Data modyfikacji: 17-08-2022 07:06