Zawodowcy w mundurach. Popularyzacja ścieżki zawodowej związanej z obronnością, bezpieczeństwem wewnętrznym i zarządzaniem kryzysowym wśród młodzieży szkół ponadpodstawowych miasta Przemyśla

Nazwa Przedsięwzięcia:
Zawodowcy w mundurach. Popularyzacja ścieżki zawodowej związanej z obronnością, bezpieczeństwem wewnętrznym i zarządzaniem kryzysowym wśród młodzieży szkół ponadpodstawowych miasta Przemyśla
Przedsiewzięcie:
PRL
Opis przedsięwzięcia:

Przedsięwzięcie ma charakter promocyjno-edukacyjny i jest skierowane do młodzieży przemyskich szkół ponadpodstawowych. Stanowi kompleksowe rozwiązanie mające na celu rozwój zainteresowań i ukierunkowanie w zakresie ścieżki kariery zawodowej w instytucjach mundurowych i służbach państwowych, a także promocję kierunków związanych z bezpieczeństwem prowadzonych w Państwową Wyższą Szkołę Wschodnioeuropejską w Przemyślu i podejmowanie studiów na kierunkach tj.:  Bezpieczeństwo transgraniczne (I stopień, licencjackie) i Stosunki transgraniczne (II stopień, magisterskie). „Zawodowcy w mundurach”  to cykl spotkań uczniów szkół ponadpodstawowych z przedstawicielami służb mundurowych, w ramach których będzie prezentowana problematyka kariery zawodowej w służbach mundurowych. Spotkania będę odbywać się w PWSW, a także w ramach zorganizowanych wizyt w instytucjach związanych z obronnością i bezpieczeństwem publicznym. Wzbogaceniem spotkań będą zajęcia ruchowe w terenie, zajęcia sportowe w hali sportowej, na strzelnicy, prowadzone przez specjalistów z ww. służb. Zajęcia sportowe będę realizować program zbliżony do wymogów stawianych kandydatom do zatrudniania w służbach mundurowych.

Zakres przedmiotowy:

Zakres zadań w ramach przedsięwzięcia będzie obejmował między innymi:

  1. Pięć wizyt edukacyjno-promocyjnych w instytucjach mundurowych (Policja, Wojsko Polskie, Straż Granicza, Urząd Administracji Celno-Skarbowej, Straż Więzienna, Służba Ochrony Kolei). Każda wizyta obejmuje blok prelekcji, pokazów i warsztatów prowadzonych przez kadrę PWSW we współpracy z ekspertami ww. instytucji.
  2. Cykl zajęć sportowych ogólnorozwojowych oraz specjalistycznych w tym: samoobrona, pierwsza pomoc przedmedyczna.
  3. Zajęcia na strzelnicy.
  4. Seminarium podsumowujące projekt.
Dostępność:

Przedsięwzięcie wpisuje się w założenia Programu Dostępność Plus 2018-2025. Będzie zrealizowane z uwzględnieniem Standardów dostępności dla polityki spójności 2014-2020 do Wytycznych w zakresie realizacji zasady równości szans
i niedyskryminacji,  w tym dostępności dla osób z niepełnosprawnościami oraz zasady równości szans kobiet i mężczyzn w ramach funduszy unijnych na lata 2014-2020. Projekt uwzględnia standardy cyfrowe, informacyjno-promocyjne, szkoleniowe przede wszystkim poprzez:

  1. zgodność ze standardem WCAG 2.1;
  2. materiały w języku łatwym do czytania lub w innych wersjach alternatywnych ( na przykład audio, rysunki, symbole, infografiki) dla osób, które ze względu na trudności poznawcze nie komunikują się płynnie;
  3. wszystkie szkolenia organizowane w ramach realizacji przedsięwzięcia będą prowadzone w miejscu pozbawionym barier architektonicznych, istotne informacje będą dystrybuowane (lub redystrybuowane) w formie umożliwiającej ich odbiór przez wszystkich zainteresowanych.
Opublikował(a): Iwona Sosa-Choma Data publikacji: 02-08-2022 12:00 Modyfikował(a): Iwona Sosa-Choma Data modyfikacji: 02-08-2022 11:59