Pracownia badań i analiz społeczno-gospodarczych otoczenia PWSW w Przemyślu

Nazwa Przedsięwzięcia:
Pracownia badań i analiz społeczno-gospodarczych otoczenia PWSW w Przemyślu
Przedsiewzięcie:
PRL
Opis przedsięwzięcia:

Celem utworzenia pracowni badań i analiz społeczno-gospodarczych otoczenia PWSW w Przemyślu jest dostarczenie uczelni oraz miastu Przemyśl  zaktualizowaną wiedzę dotyczącą trendów związanych z funkcjonowaniem gospodarki i życia społecznego, co pozwoli na szybszą reakcję i przeciwdziałanie pojawiającym się problemom. Pracownia przyczyni się do merytorycznej dyskusji dotyczącej kwestii lokalnego rozwoju, kapitału społecznego przemyślan, partycypacji poszczególnych grup i podspołeczności w życiu lokalnym. Tym samym będzie platformą wymiany poglądów, prezentacji stanowisk oraz prowadzenia dialogu zarówno na poziomie mieszkańców, organizacji społecznych i władz lokalnych, jak i środowisk eksperckich. Dzięki projektowi Państwowa Wyższa Szkoła Wschodnioeuropejska w Przemyślu zyska również nową aktualną, obiektywną wiedzę nt. atrakcyjność ofert prowadzonych kierunków studiów, co pozwoli im lepiej zarządzać uczelnią, podejmować strategiczne decyzje w zakresie zmian w strukturze i charakterze prowadzonych kierunków.

Z rezultatów działań zespołów będą korzystać nie tylko władze Uczelni oraz kadra zarządzająca jednostkami organizacyjnymi ale również interesariusze zewnętrzni PWSW (pracodawcy,  władze samorządowe, instytucje sektora publicznego, organizacje pozarządowe oraz prywatny biznes działający w Przemyślu). Badania i analizy sfery gospodarczej, w tym preferencji i potrzeb pracodawców, pozwolą na elastyczne i wyprzedzające działania w zakresie modyfikacji oferty studiów zawodowych prowadzonych przez PWSW. Dla władz Gminy Miejskiej badania diagnostyczne społeczeństwa Przemyśla będą barometrem pozwalającym optymalnie planować przyszłe działania i wydatki.

Zakres przedmiotowy:

Pracowania będzie funkcjonować jako jednostka uczelniana prowadząca badania i analizy takie jak np.:

a) postrzegania PWSW przez uczniów szkół ponadpodstawowych, nauczycieli, rodziców,

b) potrzeb zatrudnieniowych pracodawców i przedsiębiorców,

c) trendów na lokalnym rynku pracy,

d) losów zawodowych absolwentów PWSW,

e) sytuacji społeczno-gospodarczej Przemyśla.

W kręgu zainteresowań znajdzie się także problematyka współpracy międzynarodowej uczelni, mobilności studentów i nauczycieli akademickich, bezpieczeństwa transgranicznego, jak również  zagadnienia euroregionalne i karpackie.

Pracownia będzie realizować praktyczne tematy zamawiane m.in. przez Gminę Miejską Przemyśl tj. np.:

a) rozwój sektora turystycznego,

b) bezpieczeństwo publiczne w przestrzeni przemyskich osiedli,

c) kapitał społeczny mieszkańców Przemyśla,

d) poziom zadowolenia z obsługi mieszkańców przez instytucje miejskie,

e) usługi społeczne (w tym: pomoc społeczna, polityka senioralna itp.).

W ramach przedsięwzięcia zostaną zorganizowane cztery seminaria podsumowujące proces badań.

Dostępność:

Przedsięwzięcie pozwala na wzrost dostępności usług dla mieszkańców, w tym grup o szczególnych potrzebach i zagrożonych wykluczeniem społecznym, wpisuje się w założenia Programu Dostępność Plus 2018-2025. Przedsięwzięcie będzie zrealizowane z uwzględnieniem  Standardów dostępności dla polityki spójności 2014-2020 do Wytycznych w zakresie realizacji zasady równości szans i niedyskryminacji, w tym dostępności dla osób z niepełnosprawnościami oraz zasady równości szans kobiet i mężczyzn w ramach funduszy unijnych na lata 2014-2020.

Projekt uwzględnia standardy cyfrowe, informacyjno-promocyjne, szkoleniowe przede wszystkim poprzez:

  1. zgodność ze standardem WCAG 2.1;
  2. materiały w języku łatwym do czytania lub w innych wersjach alternatywnych (na przykład audio, rysunki, symbole, infografiki) dla osób, które ze względu na trudności poznawcze nie komunikują się płynnie;
  3. seminaria będą organizowane w miejscu pozbawionym barier architektonicznych,
    w sposób umożliwiający włączenie prace wszystkich pracowników merytorycznie związanych z procesem, niezależnie od ich indywidualnych ograniczeń. Istotne informacje będą dystrybuowane (lub redystrybuowane) w formie umożliwiającej ich odbiór przez wszystkich zainteresowanych.
Opublikował(a): Iwona Sosa-Choma Data publikacji: 02-08-2022 10:25 Modyfikował(a): Iwona Sosa-Choma Data modyfikacji: 02-08-2022 10:23