Przedsięwzięcia

BANNER_NEW.png

"Razem Zmieniamy Przemyśl" w ramach "Programu Rozwój Lokalny",
finansowany ze środków Norweskiego Mechanizmu Finansowego 2014-2021 oraz budżetu państwa.

 • Nazwa Przedsięwzięcia:
  Przemyśl dostępny
  Przedsiewzięcie:
  PRI
  Opis przedsięwzięcia:

  Przedsięwzięcie ma na celu zapewnienie swobodnego dostępu do dóbr, usług oraz możliwości udziału w życiu społecznym i publicznym osób o szczególnych potrzebach koncentrując się na dostosowaniu przestrzeni publicznej, architektury, transportu i produktów do potrzeb tych osób.

  Zakres przedmiotowy:

  Zakres zadań w ramach przedsięwzięcia będzie obejmował między innymi:

  1. przeprowadzenie badania dostępności 50 budynków Urzędu Miejskiego i jednostek miejskich. Badanie obejmować będzie przegląd istniejącej dokumentacji technicznej oraz wizje w terenie z udziałem co najmniej jednego eksperta i co najmniej jednej osoby poruszającej się na wózku lub jednej osoby niewidomej. Wizyta terenowa będzie się składać z rozpoznania terenu, identyfikacji barier architektonicznych, wykonania pomiarów i dokumentacji fotograficznej,
  2. sporządzenie raportów o stanie dostępności budynków Urzędu Miejskiego i jednostek miejskich zawierającego opis diagnozy budynków, zidentyfikowane bariery, zalecenia oraz wnioski i wskazania dotyczące poprawy w zakresie szeroko rozumianej dostępności,
  3. Opracowanie Miejskich Standardów Dostępności dla Miasta Przemyśla odbywać się będzie z udziałem interesariuszy. Standardy dotykać będą poprawy dostępności  (obszar architektoniczny), transportu, usług. Ponadto wypracowany zostanie modelowy standard świadczenia usług turystycznych i kulturalnych dostosowanych do potrzeb osób o szczególnych potrzebach uwzględniający uniwersalne projektowanie w przestrzeni i standard informacyjno-promocyjny.
  4. Wdrożenie wypracowanych Miejskich Standardów Dostępności oraz modelowego standardu świadczenia usług turystycznych i kulturalnych – doradztwo, także indywidualne wg potrzeb dla 30 osób
  5. Przeprowadzenie szkolenia dla 50 pracowników Urzędu Miejskiego i jednostek miejskich z dostępności.
  Dostępność:

  Wdrożenie przedsięwzięcia Przemyśl dostępny” pozwoli m.in. na:

  1. weryfikację spełnienia minimalnych wymagań określonych w art. 6  pkt 1 i 3 ustawy o dostępności polegającej co najmniej na sprawdzeniu na ile rozwiązania architektoniczne i techniczne oraz stan obecny analizowanych lokalizacji budynków spełnia wymagania dostępności dla osób ze szczególnymi potrzebami w tym w szczególności osób z niepełnosprawnościami.
  2. opracowania wytycznych dla projektantów i uzgadniających dotyczących barier i ułatwień w korzystaniu z przestrzeni publicznej jak również określenia modelowego standardu świadczenia usług turystycznych i kulturalnych dostosowanych do potrzeb osób niepełnosprawnych z wykorzystaniem uniwersalnego projektowania,
  3. uzyskanie przez osoby zainteresowane praktycznej wiedzy w zakresie ustawy o zapewnieniu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami oraz w zakresie komunikacji z osobami z niepełnosprawnością.
  4. wzrostu dostępności usług dla wszystkich mieszkańców, w tym grup o szczególnych potrzebach i zagrożonych wykluczeniem społecznym w pisujący się założenia Programu dostępność Plus 2018-2025.
 • Nazwa Przedsięwzięcia:
  Od wykluczenia do aktywizacji osób niepełnosprawnych (część nieinwestycyjna)
  Przedsiewzięcie:
  PRL
  Opis przedsięwzięcia:

  Przedmiotem przedsięwzięcia jest budowa zewnętrznego krytego kortu do gry w bocce przy Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym Nr 1  w Przemyślu. Jego celem jest aktywizacja osób niepełnosprawnych poprzez zwiększenie dostępności do infrastruktury sportowo-rekreacyjnej, możliwość organizacji zajęć w bocce dla uczniów Specjalnego Ośrodka Szklono Wychowawczego nr 1, uczniów przemyskich szkół jak również indywidualnych zajęć lokalnej społeczności. Aktywizacja osób z niepełnosprawnością intelektualną poprzez ruch będzie kluczowym składnikiem ich rozwoju merytorycznego oraz psychicznego. Projekt w swoim założeniu wymusza integrację różnych środowisk z terenu miasta. W duchu sportowej rywalizacji będzie propagowana tolerancja wobec osób z niepełnosprawnością intelektualną, którzy bardzo często z powodu własnych słabości jak również uprzedzeń panujących wśród społeczeństwa są izolowani i odtrącani.  Wykonanie przedsięwzięcia zwiększy ofertę miasta do organizacji indywidualnych zajęć dla wszystkich mieszkańców miasta jak i turystów. Poprzez aktywizację ruchową seniorów i osób niepełnosprawnych poprawi się jakość ich życia, wzbogaci się zainteresowanie ruchem. Wzbogacenie miasta o kolejny obiekt sportowy, z którego korzystać mogą osoby niepełnosprawne, seniorzy i lokalna społeczność przyczyni się do integracji lokalnego środowiska.

  Zakres przedmiotowy:

  W ramach przedsięwzięcia planuje się:

  • opracowanie dokumentacji projektowej,
  • nadzór inwestorski,
  • promocję projektu.
  Dostępność:

  Przedsięwzięcie jest zgodne ze standardami dostępności, jest wsparciem na rzecz doskonalenia umiejętności, kompetencji lub kwalifikacji, służy tworzeniu w placówce ogólnodostępnych warunków do edukacji dzieci i młodzieży ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi. Standardy dostępności uwzględniają potrzeby osób z różnymi rodzajami niepełnosprawności, w szczególności osób: z niepełnosprawnością intelektualną, z niepełnosprawnością ruchową, z zaburzeniami lub chorobami psychicznymi, z trudnościami komunikacyjnymi. Dostępność umożliwia dzieciom/uczniom z niepełnosprawnościami uczestnictwo w zajęciach razem ze swoimi rówieśnikami. Inwestycja gwarantuje równe szanse dla wszystkich podmiotów i osób fizycznych, bez względu na ich płeć, rasę i narodowość. Przy realizacji inwestycji będą uwzględniane przepisy prawne odnośnie likwidacji barier architektonicznych dla osób niepełnosprawnych.

 • Nazwa Przedsięwzięcia:
  Od wykluczenia do aktywizacji osób niepełnosprawnych (część inwestycyjna)
  Przedsiewzięcie:
  PRL
  Opis przedsięwzięcia:

  Przedmiotem przedsięwzięcia jest budowa zewnętrznego krytego kortu do gry w bocce przy Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym Nr 1  w Przemyślu. Jego celem jest aktywizacja osób niepełnosprawnych poprzez zwiększenie dostępności do infrastruktury sportowo-rekreacyjnej, możliwość organizacji zajęć w bocce dla uczniów Specjalnego Ośrodka Szklono Wychowawczego nr 1, uczniów przemyskich szkół jak również indywidualnych zajęć lokalnej społeczności. Aktywizacja osób z niepełnosprawnością intelektualną poprzez ruch będzie kluczowym składnikiem ich rozwoju merytorycznego oraz psychicznego. Projekt w swoim założeniu wymusza integrację różnych środowisk z terenu miasta. W duchu sportowej rywalizacji będzie propagowana tolerancja wobec osób z niepełnosprawnością intelektualną, którzy bardzo często z powodu własnych słabości jak również uprzedzeń panujących wśród społeczeństwa są izolowani i odtrącani.  Wykonanie przedsięwzięcia zwiększy ofertę miasta do organizacji indywidualnych zajęć dla wszystkich mieszkańców miasta jak i turystów. Poprzez aktywizację ruchową seniorów i osób niepełnosprawnych poprawi się jakość ich życia, wzbogaci się zainteresowanie ruchem. Wzbogacenie miasta o kolejny obiekt sportowy, z którego korzystać mogą osoby niepełnosprawne, seniorzy i lokalna społeczność przyczyni się do integracji lokalnego środowiska.

  Zakres przedmiotowy:

  W ramach przedsięwzięcia planuje się:

  • budowę zewnętrznego krytego kortu do gry w bocce (boczodrom): prace budowlane (utwardzenie podłoża kortu pod położenie wykładziny tzw. sztucznej, budowa wiaty zadaszającej kort, montaż ławeczek,
  • modernizację salki sportowej: wygłuszenie ścian salki sportowej matami asekuracyjnymi, wykonanie klimatyzacji salki sportowej montaż nowoczesnego systemu monitoringu.
  Dostępność:

  Przedsięwzięcie jest zgodne ze standardami dostępności, jest wsparciem na rzecz doskonalenia umiejętności, kompetencji lub kwalifikacji, służy tworzeniu w placówce ogólnodostępnych warunków do edukacji dzieci i młodzieży ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi. Standardy dostępności uwzględniają potrzeby osób z różnymi rodzajami niepełnosprawności, w szczególności osób: z niepełnosprawnością intelektualną, z niepełnosprawnością ruchową, z zaburzeniami lub chorobami psychicznymi, z trudnościami komunikacyjnymi. Dostępność umożliwia dzieciom/uczniom z niepełnosprawnościami uczestnictwo w zajęciach razem ze swoimi rówieśnikami. Inwestycja gwarantuje równe szanse dla wszystkich podmiotów i osób fizycznych, bez względu na ich płeć, rasę i narodowość. Przy realizacji inwestycji będą uwzględniane przepisy prawne odnośnie likwidacji barier architektonicznych dla osób niepełnosprawnych.

 • Nazwa Przedsięwzięcia:
  Od wykluczenia do aktywizacji osób niepełnosprawnych - zajęcia sportowe
  Przedsiewzięcie:
  PRL
  Opis przedsięwzięcia:

  Przedmiotem przedsięwzięcia jest organizacja pozalekcyjnych zajęć sportowych dla dzieci oraz dzieci z niepełnosprawnością intelektualną w mieście.  Aktywizacja osób z niepełnosprawnością intelektualną poprzez ruch będzie kluczowym składnikiem ich rozwoju merytorycznego oraz psychicznego. Dzięki olimpiadom będzie miała miejsce integracja osób niepełnosprawnych z osobami pełnosprawnymi. Zwiększy się  atrakcyjności miasta poprzez zajęcia sportowe dla osób niepełnosprawnych oraz podniesie się świadomości środowiska lokalnego na temat możliwości tych osób. W duchu sportowej rywalizacji będzie propagowana tolerancja wobec osób z niepełnosprawnością intelektualną, którzy bardzo często z powodu własnych słabości jak również uprzedzeń panujących wśród społeczeństwa są izolowani i odtrącani. Reintegracja społeczna osób z niepełnosprawnością intelektualną oraz wzrost satysfakcji z podejmowanych aktywności, podniesie ich jakości życia jak i wzrost poczucia własnej wartości. Przedsięwzięcie będzie propagowało tolerancję wobec osób z niepełnosprawnością intelektualną. Integracja społeczna, rywalizacja poprzez sport, doskonalenie samoobsługi, samodoskonalenie w nabywaniu kompetencji społecznych będzie jedną z wielu form spędzania czasu wolnego.

  Zakres przedmiotowy:

  W ramach przedsięwzięcia planuje się:

  • organizację cyklu zajęć sportowych  - zajęcia będą organizowane z różnych dyscyplin sportowych tj. bocce, lekkoatletyka, badminton,
  • organizację olimpiad, zawodów sportowych  - organizacja olimpiad sportowych o charakterze integracyjnym z udziałem dzieci z niepełnosprawnością intelektualną i dzieci ze szkół masowych.
  Dostępność:

  Przedsięwzięcie jest zgodne ze standardami dostępności, jest wsparciem na rzecz doskonalenia umiejętności, kompetencji lub kwalifikacji, służy tworzeniu w placówce ogólnodostępnych warunków do edukacji dzieci i młodzieży ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi. Standardy dostępności uwzględniają potrzeby osób z różnymi rodzajami niepełnosprawności, w szczególności osób: z niepełnosprawnością intelektualną, z niepełnosprawnością ruchową, z zaburzeniami lub chorobami psychicznymi, z trudnościami komunikacyjnymi. Dostępność umożliwia dzieciom/uczniom z niepełnosprawnościami uczestnictwo w zajęciach razem ze swoimi rówieśnikami. Inwestycja gwarantuje równe szanse dla wszystkich podmiotów i osób fizycznych, bez względu na ich płeć, rasę i narodowość. Przy realizacji inwestycji będą uwzględniane przepisy prawne odnośnie likwidacji barier architektonicznych dla osób niepełnosprawnych.

 • Nazwa Przedsięwzięcia:
  Centrum Aktywizacji Społecznej (część nieinwestycyjna)
  Przedsiewzięcie:
  PRL
  Opis przedsięwzięcia:

  W ramach przedsięwzięcia planowane jest utworzenie Centrum Aktywizacji Społecznej (CAS) , które będzie mieściło się przy ul. Słowackiego 13 i prowadzone będzie przez Gminę Miejską Przemyśl. Ma ono za zadanie służyć mieszkańcom skupionym w organizacjach pozarządowych jak również działających w grupach nieformalnych, które chcą włączyć się w działania społeczeństwa obywatelskiego. Z CAS będą mogły korzystać zarządy osiedli, członkowie Przemyskiej Rady Seniorów, Młodzieżowej Rady Miasta Przemyśla, Rady Sportu i Przemyskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego. Stanie się ono miejscem spotkań, w którym odbywać będą się szkolenia dla osób zainteresowanych wolontariatem oraz instytucji, które będą chciały skorzystać z ich pracy. W ramach działań CAS będzie można zasięgnąć porad specjalistów z dziedziny prawa i księgowości. Do dyspozycji zainteresowanych będą udostępnione stanowiska komputerowe z dostępem do Internetu oraz przestrzeń szkoleniowo-warsztatowa. Centrum Aktywizacji Społecznej będzie wsparciem dla organizatorów społecznych, którzy otrzymają niezbędną pomoc i wsparcie.

  Zakres przedmiotowy:

  W ramach przedsięwzięcia planuje się:

  • opracowanie dokumentacji projektowej,
  • nadzór inwestorski,
  • promocję projektu.
  Dostępność:

  W ramach planowanego przedsięwzięcia zakłada się stworzenie miejsca przyjaznego dla osób niepełnosprawnych ruchowo i seniorów, poprzez utworzenie Centrum Aktywizacji społecznej  w centrum miasta z łatwą dostępnością do komunikacji miejskiej, jak również ulokowanie go w lokalu pozbawionym barier architektonicznych. W CAS będą prowadzone liczne kampanie PR skierowane do różnych grup wiekowych, zachęcające do zapoznania się z charakterem działalności jak również zachęcające mieszkańców oraz stowarzyszenia pozarządowe do współpracy, aktywizacji społecznej oraz wolontariatu. Będą prowadzone szkolenia, które wzbogacą nabywaną wiedzę teoretyczną i praktyczną w dziedzinach: promocji, public relations, prawa, finansów, rozliczania projektów i dotacji. Aspekt edukacyjny umożliwiać będzie rozwijanie wiedzy indywidualnej mieszkańców na temat pożytku publicznego, ze względu na fakt, że w mieście Przemyśl zarejestrowanych jest ok 200 podmiotów pożytku publicznego oferta edukacyjna będzie wielowektorowa tzn. projekt będzie przewidywał indywidualne podejście do różnych grup podmiotów m.in.: seniorów, o charakterze sportowym, kulturalnym, społecznym, kombatanckim itp.

 • Nazwa Przedsięwzięcia:
  Opracowanie i wdrożenie Strategii Partycypacji Społecznej
  Przedsiewzięcie:
  PRI
  Opis przedsięwzięcia:

  Opracowanie i wdrożenie Strategii Partycypacji Społecznej miasta Przemyśla jest odpowiedzią na problemy miasta dotyczące niskiej aktywności społecznej mieszkańców oraz braku wiedzy i umiejętności interpersonalnych kadry administracji publicznej. Podejmowane przez Gminę Miejską Przemyśl działania na rzecz wspierania i upowszechniania idei samorządowej wśród mieszkańców, w tym budżetu partycypacyjnego, włączania różnych środowisk w procesy decyzyjne poprzez utworzenie rad i zespołów zadaniowych, nie przyniosły pożądanego rezultatu w postaci zwiększenia świadomości i współdecydowania lokalnej społeczności.  

  Rezultatem przedsięwzięcia będzie podniesienie świadomości społeczeństwa na temat współdecydowania o rozwoju i przyszłości miasta, podniesienie kompetencji pracowników Urzędu Miejskiego w zakresie partycypacji społecznej, wzrost liczby mieszkańców uczestniczących w konsultacjach społecznych, w tym osób młodych.

  Działania w zakresie opracowania Strategii Partycypacji Społecznej zostaną poprzedzone badaniami i analizami dotyczącymi preferencji mieszkańców w zakresie barier i form komunikacji, opracowaniem scenariuszy konsultacji i ich skonsultowaniem. Wdrożeniu Strategii będzie towarzyszyć przygotowanie pracowników poprzez szkolenia, panele dyskusyjne i wsparcie w formie doradztwa, a także warsztaty dla mieszkańców i kampania informacyjna. Zebrane w ten sposób informacje posłużą do przeprowadzenia ewaluacji założeń oraz wypracowania i wdrożenia docelowej wersji Strategii Partycypacji Społecznej oraz opracowania projektu uchwały Rady Miejskiej w Przemyślu dotyczącej konsultacji społecznych.

  Zakres przedmiotowy:

  Zakres zadań w ramach przedsięwzięcia będzie obejmował:

  1) przygotowanie badań i analiz poprzedzających opracowanie Strategii Partycypacji Społecznej, w tym opracowanie założeń do badań sprawdzających bariery i preferencje mieszkańców w zakresie form komunikacji,
  2) przeprowadzenie pogłębionej analizy barier i preferencji mieszkańców – badania opinii publicznej, badania fokusowe, utworzenie terenowego punktu konsultacyjnego w przestrzeni publicznej dla mieszkańców lub utworzenie na stronie internetowej miasta zakładki dedykowanej mieszkańcom,
  3) opracowanie scenariuszy konsultacji i ich skonsultowanie – opracowanie form i kanałów komunikacji oraz założeń do włączenia mieszkańców w różnych obszarach życia miasta,
  4) przygotowanie pilotażowej wersji Strategii Partycypacji Społecznej,
  5) przeszkolenie 20 pracowników Urzędu Miejskiego w Przemyślu z zakresu partycypacji społecznej,
  6) kampania informacyjna, w tym warsztaty dla 100 mieszkańców,
  7) wdrożenie pilotażowe Strategii Partycypacji Społecznej,
  8) ewaluacja założeń oraz wypracowanie i wdrożenie docelowej wersji Strategii Partycypacji Społecznej, a także projektu uchwały Rady Miejskiej dotyczącej konsultacji społecznych.

  Dostępność:

  Przedsięwzięcie będzie realizowane z uwzględnieniem Standardów dostępności dla polityki spójności 2014-2020. Uwzględniać będzie następujące standardy dostępności: edukacyjny, informacyjno-promocyjny, cyfrowy. Przedsięwzięcie będzie realizowane w miejscach dostępnych dla osób z różnymi niepełnosprawnościami, w szczególności osób mających trudności w poruszaniu się dzięki zastosowaniu: wind, platform, pochylni, dźwigów manualnych i elektronicznych, braku progów. Istotne informacje będą dystrybuowane (lub redystrybuowane) w formie umożliwiającej ich odbiór przez wszystkich zainteresowanych, niezależnie od sprawności narządów słuchu i wzroku. Materiały informacyjne podczas spotkań konsultacyjnych, warsztatów związane  z realizacją przedsięwzięcia  zostaną przygotowane w sposób dostępny z wykorzystaniem tekstu łatwego w odbiorze. Spotkania i warsztaty związane z opracowaniem strategii będą dostępne dla wszystkich, bez względu płeć, rasę lub pochodzenie etniczne, religię, światopogląd, wiek lub orientację seksualną. Tam, gdzie z przyczyn technicznych,  lub kosztowych możliwości systemowego włączenia mieszkańców ze szczególnymi potrzebami będzie ograniczony, uruchomiony zostanie indywidualny kanał komunikacji.

 • Nazwa Przedsięwzięcia:
  Przemyśl(any) System Informacyjny (PSI)
  Przedsiewzięcie:
  PRI
  Opis przedsięwzięcia:

  Wykonany w 2019 roku audyt wykazał, że 98% stron internetowych jednostek oświatowych (51 jednostek) w Przemyślu nie spełnia standardów dostępności, a Biuletyny Informacji Publicznej (BIP) 90% jednostek nie spełniają podstawowych wymagań przewidzianych dla tego typu publikatorów. Dyrektorzy ponad 50 jednostek apelowali do Prezydenta Miasta o pomoc w rozwiązaniu tego problemu, motywując to tym iż nie posiadają właściwych kompetencji w tym zakresie. Z analizy finansowej kosztów ponoszonych przez jednostki oświatowe wynika, iż za usługi hostingu i utrzymania BIP łącznie płacą one około 60 tys. zł rocznie, przy czym umowy te nie dotyczą zapewnienia standardów przewidzianych przepisami prawa. Wdrożenie PSI nie będzie generowało wyższych kosztów utrzymania stron w przyszłości, ale pozwoli również na osiągnięcie jednego standardu dostępu do informacji przez mieszkańców, a zwłaszcza przez osoby ze szczególnymi potrzebami. Inne zalety tego rozwiązania to jednolita polityka informacyjna, zarządzanie i autoryzacja publikowanych treści i komunikatów.  Raport "Dostępność w Polsce 2020" mówiący o tym, jak podmioty publiczne realizują standard WCAG 2.1. nie pozostawia złudzeń, jak wiele w kwestii dostępności mamy jeszcze do zrobienia. Na 88 przebadanych stron i aplikacji podmiotów publicznych, w tym szczebla centralnego i samorządowego zaledwie 58% z nich spełnia podstawowe wymogi w zakresie dostępności. To pokazuje skalę tego problemu nie tylko w mieście Przemyślu. Obecnie brakuje środków pieniężnych na realizację przedsięwzięcia wdrożenia PSI, pomimo, zaangażowania i dość wysokiego stopnia świadomości w tym zakresie pracowników Urzędu Miejskiego w Przemyślu.  Urząd Miejski w Przemyślu dysponuje autorskim rozwiązaniem typu Content Managment System (CMS) dostarczanym w modelu usługowym. System pozwala na zarządzanie w sposób zintegrowany treścią zarówno strony internetowej, jak i Biuletynu Informacji Publicznej. Podczas przeprowadzonego audytu przedwdrożeniowego pod kątem transformacji miasta Przemyśl w Smart City jako jedno z działań w zakresie rekomendacji w zakresie rozwoju usług cyfrowych świadczonych przez miasto została zdiagnozowana potrzeba wdrożenia PSI dla wszystkich jednostek miasta. Duży chaos informacyjny, brak odpowiednich kompetencji w jednostkach organizacyjnych miasta oraz brak opracowanego standardu w zakresie zapewnienia dostępności treści dla osób ze szczególnymi potrzebami to zdiagnozowany problem w tym zakresie. Rozwiązaniem jest opracowanie standardu dostępności publikowania informacji oraz wdrożenie wspólnego systemu CMS, aby ten standard zapewnić. Po zakończonym wdrożeniu rozpoczęta zostanie akcja informacyjna skierowana do wszystkich mieszkańców oraz działania promocyjne w zakresie promocji standardów dostępności zachęcające inne podmioty (organizacje, stowarzyszenia, firmy) do budowania stron dostępnych cyfrowo wg. określonych standardów.

  Zakres przedmiotowy:

  PSI będzie odpowiedzią na oczekiwania kierowników jednostek oświatowych, które obecnie nie posiadają zasobów pozwalających świadczyć usługę dostępu do informacji publicznej w sposób niedyskryminujący beneficjentów końcowych ze szczególnym uwzględnieniem niepełnosprawności. Wdrożenie zostanie oparte o przepisy w zakresie dostępności cyfrowej stron i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych opracowanych i obowiązujących zarówno na terenie Unii Europejskiej, jak i w Polsce. Po dokonanej analizie konsultacjom z przedstawicielami jednostek miejskich zostaną poddane, zaplanowane funkcjonalności systemu. Przy okazji realizacji tego przedsięwzięcia zostaną opracowane standardy dostępności cyfrowej, w których znajdą się wytyczne w zakresie przygotowywania stron oraz treści, aby spełniały one wymogi prawne i formalne. Dla wszystkich jednostek zostaną opracowane layouty stron internetowych oraz jeden wspólny dla Biuletynu Informacji Publicznej. Po zakończonym wdrożeniu rozpoczęta zostanie akcja informacyjna skierowana do wszystkich mieszkańców oraz działania promocyjne w zakresie promocji standardów dostępności zachęcające inne podmioty (organizacje, stowarzyszenia, firmy) do budowania stron dostępnych cyfrowo wg. określonych standardów. PSI będzie również stanowił źródło danych dla Portalu Otwartych Danych Miejskich (Open data).

  Dostępność:

  Wdrożenie PSI jako nowego narzędzia elektronicznego – pozwala na wzrost dostępności usług dla wszystkich mieszkańców, w tym grup o szczególnych potrzebach i zagrożonych wykluczeniem społecznym i wpisuje się w założenia Programu Dostępność Plus 2018-2025. Przedsięwzięcie będzie realizowane z uwzględnieniem Zał. nr 2. Standardy dostępności dla polityki spójności 2014-2020 do Wytycznych  w zakresie realizacji zasady równości szans i niedyskryminacji, w tym dostępności dla osób z niepełnosprawnościami oraz zasady równości szans kobiet i mężczyzn w ramach funduszy unijnych na lata 2014-2020.   Projekt uwzględnia standardy cyfrowe, informacyjno-promocyjne, szkoleniowe przede wszystkim poprzez: 

  • zgodność ze standardem WCAG 2.1; 
  • materiały będą opracowane w języku łatwym do czytania lub w innych wersjach alternatywnych (na przykład audio, rysunki, symbole, infografiki) dla osób, które ze względu na trudności poznawcze nie komunikują się płynnie; 
  • wszystkie spotkania organizowane w ramach realizacji przedsięwzięcia będą prowadzone w miejscu pozbawionym barier architektonicznych, istotne informacje będą dystrybuowane (lub redystrybuowane) w formie umożliwiającej ich odbiór przez wszystkich zainteresowanych, niezależnie od sprawności.  

  Ponadto PSI spełniać będzie wszelkie standardy dostępności cyfrowej przewidziane innymi regulacjami prawnymi obowiązującymi zarówno w Unii Europejskiej, jak i w Polsce w tym:  
  • Konwencji ONZ o prawach osób niepełnosprawnych sporządzonej w Nowym Jorku w dniu 13 grudnia 2006 roku; 
  • Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 12 kwietnia 2012 r. w sprawie Krajowych Ram Interoperacyjności, minimalnych wymagań dla rejestrów publicznych i wymiany informacji w postaci elektronicznej oraz minimalnych wymagań dla systemów teleinformatycznych; 
  • Ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.   

  Treści przygotowywane oraz publikowane oraz podawane do publicznej wiadomości w ramach realizacji tego przedsięwzięcia będą przygotowywane, tak aby jej interpretacja nie stanowiła barier dla różnego rodzaju oprogramowania wspierającego osoby ze szczególnymi potrzebami.

 • Nazwa Przedsięwzięcia:
  Zawodowcy w mundurach. Popularyzacja ścieżki zawodowej związanej z obronnością, bezpieczeństwem wewnętrznym i zarządzaniem kryzysowym wśród młodzieży szkół ponadpodstawowych miasta Przemyśla
  Przedsiewzięcie:
  PRL
  Opis przedsięwzięcia:

  Przedsięwzięcie ma charakter promocyjno-edukacyjny i jest skierowane do młodzieży przemyskich szkół ponadpodstawowych. Stanowi kompleksowe rozwiązanie mające na celu rozwój zainteresowań i ukierunkowanie w zakresie ścieżki kariery zawodowej w instytucjach mundurowych i służbach państwowych, a także promocję kierunków związanych z bezpieczeństwem prowadzonych w Państwową Wyższą Szkołę Wschodnioeuropejską w Przemyślu i podejmowanie studiów na kierunkach tj.:  Bezpieczeństwo transgraniczne (I stopień, licencjackie) i Stosunki transgraniczne (II stopień, magisterskie). „Zawodowcy w mundurach”  to cykl spotkań uczniów szkół ponadpodstawowych z przedstawicielami służb mundurowych, w ramach których będzie prezentowana problematyka kariery zawodowej w służbach mundurowych. Spotkania będę odbywać się w PWSW, a także w ramach zorganizowanych wizyt w instytucjach związanych z obronnością i bezpieczeństwem publicznym. Wzbogaceniem spotkań będą zajęcia ruchowe w terenie, zajęcia sportowe w hali sportowej, na strzelnicy, prowadzone przez specjalistów z ww. służb. Zajęcia sportowe będę realizować program zbliżony do wymogów stawianych kandydatom do zatrudniania w służbach mundurowych.

  Zakres przedmiotowy:

  Zakres zadań w ramach przedsięwzięcia będzie obejmował między innymi:

  1. Pięć wizyt edukacyjno-promocyjnych w instytucjach mundurowych (Policja, Wojsko Polskie, Straż Granicza, Urząd Administracji Celno-Skarbowej, Straż Więzienna, Służba Ochrony Kolei). Każda wizyta obejmuje blok prelekcji, pokazów i warsztatów prowadzonych przez kadrę PWSW we współpracy z ekspertami ww. instytucji.
  2. Cykl zajęć sportowych ogólnorozwojowych oraz specjalistycznych w tym: samoobrona, pierwsza pomoc przedmedyczna.
  3. Zajęcia na strzelnicy.
  4. Seminarium podsumowujące projekt.
  Dostępność:

  Przedsięwzięcie wpisuje się w założenia Programu Dostępność Plus 2018-2025. Będzie zrealizowane z uwzględnieniem Standardów dostępności dla polityki spójności 2014-2020 do Wytycznych w zakresie realizacji zasady równości szans
  i niedyskryminacji,  w tym dostępności dla osób z niepełnosprawnościami oraz zasady równości szans kobiet i mężczyzn w ramach funduszy unijnych na lata 2014-2020. Projekt uwzględnia standardy cyfrowe, informacyjno-promocyjne, szkoleniowe przede wszystkim poprzez:

  1. zgodność ze standardem WCAG 2.1;
  2. materiały w języku łatwym do czytania lub w innych wersjach alternatywnych ( na przykład audio, rysunki, symbole, infografiki) dla osób, które ze względu na trudności poznawcze nie komunikują się płynnie;
  3. wszystkie szkolenia organizowane w ramach realizacji przedsięwzięcia będą prowadzone w miejscu pozbawionym barier architektonicznych, istotne informacje będą dystrybuowane (lub redystrybuowane) w formie umożliwiającej ich odbiór przez wszystkich zainteresowanych.
 • Nazwa Przedsięwzięcia:
  Akademia Programowania Informatycznego PWSW w Przemyślu jako akcelerator kompetencji informatycznych uczniów przemyskich szkół ponadpodstawowych
  Przedsiewzięcie:
  PRL
  Opis przedsięwzięcia:

  Akademia Programowania Informatycznego (API) PWSW to przedsięwzięcie adresowane do uczniów szkół ponadpodstawowych z terenu miasta Przemyśla. Stanowi formę merytorycznej opieki nad uzdolnioną informatycznie młodzieżą. Celem działań w ramach API jest stworzenie infrastruktury pozwalającej na rozwój zainteresowań i wybór ścieżki kariery zgodnej z aspiracjami edukacyjno-zawodowymi osób uczestniczących z API. Celem przedsięwzięcia jest również dostarczanie pracodawcom związanym z przemyską gospodarką specjalistów, wyposażonych w najbardziej poszukiwane przez pracodawców fachowe kompetencje  informatyczne wzbogacone o kompetencje społeczne (interpersonalne, samoorganizacyjne), a także promowanie kierunków informatycznych prowadzonych w Państwowej Wyższej Szkole Wschodnioeuropejskiej w Przemyślu wśród uczniów szkół ponadpodstawowych Przemyśla.

  Zakres przedmiotowy:

  Zakres zadań w ramach przedsięwzięcia będzie obejmował między innymi:

  1. Realizacja dwóch edycji konkursu informatycznego PWSW  dla uczniów szkół (w roku 2022 i 2023)
  2. Realizacja dwóch edycji Akademii Programowania Informatycznego (w roku 2022 i 2023)
  Dostępność:

  Przedsięwzięcie wpisuje się w założenia Programu Dostępność Plus 2018-2025. Będzie zrealizowane z uwzględnieniem  Standardów dostępności dla polityki spójności 2014-2020 do Wytycznych w zakresie realizacji zasady równości szans i niedyskryminacji,  w tym dostępności dla osób z niepełnosprawnościami oraz zasady równości szans kobiet i mężczyzn w ramach funduszy unijnych na lata 2014-2020. Projekt uwzględnia standardy cyfrowe, informacyjno-promocyjne, szkoleniowe przede wszystkim poprzez:

  1. zgodność ze standardem WCAG 2.1;
  2. materiały w języku łatwym do czytania lub w innych wersjach alternatywnych ( na przykład audio, rysunki, symbole, infografiki) dla osób, które ze względu na trudności poznawcze nie komunikują się płynnie;
  3. wszystkie szkolenia organizowane w ramach realizacji przedsięwzięcia będą prowadzone w miejscu pozbawionym barier architektonicznych, istotne informacje będą dystrybuowane (lub redystrybuowane) w formie umożliwiającej ich odbiór przez wszystkich zainteresowanych.
 • Nazwa Przedsięwzięcia:
  Pracownia badań i analiz społeczno-gospodarczych otoczenia PWSW w Przemyślu
  Przedsiewzięcie:
  PRL
  Opis przedsięwzięcia:

  Celem utworzenia pracowni badań i analiz społeczno-gospodarczych otoczenia PWSW w Przemyślu jest dostarczenie uczelni oraz miastu Przemyśl  zaktualizowaną wiedzę dotyczącą trendów związanych z funkcjonowaniem gospodarki i życia społecznego, co pozwoli na szybszą reakcję i przeciwdziałanie pojawiającym się problemom. Pracownia przyczyni się do merytorycznej dyskusji dotyczącej kwestii lokalnego rozwoju, kapitału społecznego przemyślan, partycypacji poszczególnych grup i podspołeczności w życiu lokalnym. Tym samym będzie platformą wymiany poglądów, prezentacji stanowisk oraz prowadzenia dialogu zarówno na poziomie mieszkańców, organizacji społecznych i władz lokalnych, jak i środowisk eksperckich. Dzięki projektowi Państwowa Wyższa Szkoła Wschodnioeuropejska w Przemyślu zyska również nową aktualną, obiektywną wiedzę nt. atrakcyjność ofert prowadzonych kierunków studiów, co pozwoli im lepiej zarządzać uczelnią, podejmować strategiczne decyzje w zakresie zmian w strukturze i charakterze prowadzonych kierunków.

  Z rezultatów działań zespołów będą korzystać nie tylko władze Uczelni oraz kadra zarządzająca jednostkami organizacyjnymi ale również interesariusze zewnętrzni PWSW (pracodawcy,  władze samorządowe, instytucje sektora publicznego, organizacje pozarządowe oraz prywatny biznes działający w Przemyślu). Badania i analizy sfery gospodarczej, w tym preferencji i potrzeb pracodawców, pozwolą na elastyczne i wyprzedzające działania w zakresie modyfikacji oferty studiów zawodowych prowadzonych przez PWSW. Dla władz Gminy Miejskiej badania diagnostyczne społeczeństwa Przemyśla będą barometrem pozwalającym optymalnie planować przyszłe działania i wydatki.

  Zakres przedmiotowy:

  Pracowania będzie funkcjonować jako jednostka uczelniana prowadząca badania i analizy takie jak np.:

  a) postrzegania PWSW przez uczniów szkół ponadpodstawowych, nauczycieli, rodziców,

  b) potrzeb zatrudnieniowych pracodawców i przedsiębiorców,

  c) trendów na lokalnym rynku pracy,

  d) losów zawodowych absolwentów PWSW,

  e) sytuacji społeczno-gospodarczej Przemyśla.

  W kręgu zainteresowań znajdzie się także problematyka współpracy międzynarodowej uczelni, mobilności studentów i nauczycieli akademickich, bezpieczeństwa transgranicznego, jak również  zagadnienia euroregionalne i karpackie.

  Pracownia będzie realizować praktyczne tematy zamawiane m.in. przez Gminę Miejską Przemyśl tj. np.:

  a) rozwój sektora turystycznego,

  b) bezpieczeństwo publiczne w przestrzeni przemyskich osiedli,

  c) kapitał społeczny mieszkańców Przemyśla,

  d) poziom zadowolenia z obsługi mieszkańców przez instytucje miejskie,

  e) usługi społeczne (w tym: pomoc społeczna, polityka senioralna itp.).

  W ramach przedsięwzięcia zostaną zorganizowane cztery seminaria podsumowujące proces badań.

  Dostępność:

  Przedsięwzięcie pozwala na wzrost dostępności usług dla mieszkańców, w tym grup o szczególnych potrzebach i zagrożonych wykluczeniem społecznym, wpisuje się w założenia Programu Dostępność Plus 2018-2025. Przedsięwzięcie będzie zrealizowane z uwzględnieniem  Standardów dostępności dla polityki spójności 2014-2020 do Wytycznych w zakresie realizacji zasady równości szans i niedyskryminacji, w tym dostępności dla osób z niepełnosprawnościami oraz zasady równości szans kobiet i mężczyzn w ramach funduszy unijnych na lata 2014-2020.

  Projekt uwzględnia standardy cyfrowe, informacyjno-promocyjne, szkoleniowe przede wszystkim poprzez:

  1. zgodność ze standardem WCAG 2.1;
  2. materiały w języku łatwym do czytania lub w innych wersjach alternatywnych (na przykład audio, rysunki, symbole, infografiki) dla osób, które ze względu na trudności poznawcze nie komunikują się płynnie;
  3. seminaria będą organizowane w miejscu pozbawionym barier architektonicznych,
   w sposób umożliwiający włączenie prace wszystkich pracowników merytorycznie związanych z procesem, niezależnie od ich indywidualnych ograniczeń. Istotne informacje będą dystrybuowane (lub redystrybuowane) w formie umożliwiającej ich odbiór przez wszystkich zainteresowanych.