O projekcie

BANNER_NEW.png

"Razem Zmieniamy Przemyśl" w ramach "Programu Rozwój Lokalny",
finansowany ze środków Norweskiego Mechanizmu Finansowego 2014-2021 oraz budżetu państwa.

 

Program Rozwój Lokalny ma za zadanie wesprzeć miasta znajdujące się w najtrudniejszej sytuacji społeczno-gospodarczej w wypracowaniu i wdrożeniu przez nie zrównoważonego podejścia do rozwoju lokalnego i tym samym do ograniczenia negatywnych zjawisk rozwojowych.

Program Rozwój lokalny ma na celu wzmocnienie spójności społecznej i gospodarczej na terenie kraju poprzez podniesienie jakości środowiska naturalnego (zwłaszcza jakości powietrza), dostępności i standardu życia mieszkańców średnich i małych miast. Zgodnie z postanowieniami Strategii na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju, ze względu na występowanie nasilających się negatywnych zjawisk, szczególnej interwencji wymagają miasta tracące funkcje społeczno - gospodarcze, cechujące się stagnacją lub wolnym tempem rozwoju.

Zapewnienie kompleksowego i skoncentrowanego wsparcia pozwoli w efekcie ograniczyć lub odwrócić niekorzystne trendy w nich występujące, a także przyczyni się do poprawy ich funkcjonowania jako atrakcyjnych miejsc do życia i pracy.

Przemyśl, byłe miasto wojewódzkie, położone tuż przy granicy z Ukrainą. Ważny węzeł komunikacyjny (drogowy i kolejowy).
Miasto kilkanaście lat temu utraciło rangę ośrodka wojewódzkiego, co do dziś wywołuje szereg problemów (formalnych i mentalnych) wśród lokalnej społeczności. Poczucie degradacji i wyrzucenia na margines procesów rozwojowych jest dominującym stanem wśród mieszkańców Przemyśla. W dużej mierze miasto nie potrafiło wykorzystać także premii nadgranicznego położenia (w tym przy zewnętrznej granicy UE) dla zdynamizowania procesów rozwoju gospodarczego. Słabość przemyskiego ośrodka akademickiego, duża dynamika rozwoju ośrodka akademickiego w stolicy województwa (Rzeszowie oddalonym o ok 95 km), stan prawny i stan zachowania substancji mieszkaniowej (w tym zabytkowej), zanieczyszczenie powietrza spowodowane niską emisją, a także pojawiające się konflikty społeczne tylko przyspieszają proces depopulacji miasta, w tym szczególnie ludzi młodych.
Jednocześnie Przemyśl jest miastem o niezwykle bogatej historii, sięgającej ponad 700 lat. Jest miastem ważnym zarówno dla historii Polski, jak i samej Galicji. Miasto i jego zabudowania odgrywały ważną rolę jako ośrodek obronny (Twierdza Przemyśl). Jest wreszcie miastem, w którym zgodnie koegzystują różne wyznania (katolickie, grekokatolickie, prawosławne i judaistyczne). W konsekwencji Przemyśl nasycony jest wysokiej klasy i niezwykle zróżnicowanymi zabytkami – poczynając od urokliwej starówki (Zespół staromiejski w Przemyślu został uznany za Pomnik Historii 10 grudnia 2018 roku na mocy rozporządzenia Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej), poprzez Zamek Kazimierzowski, liczne kościoły, klasztory, opactwa, cerkwie (murowane i drewniane), pałace, zabytki architektury miejskiej (unikatowy dworzec z czasów prosperity Twierdzy Przemyśl), mury miejskie, zabytkowe podziemia i wreszcie kompleks zabudowań militarnych Twierdzy Przemyśl (liczne forty, cmentarze i muzea poświęcone temu zagadnieniu).

W toku prac projektowych zidentyfikowano szereg problemów, do kluczowych zaliczając takie aspekty jak:
•    pogarszająca się sytuacja społeczno-demograficzne miasta;
•    niski poziom rozwoju gospodarczego Przemyśla;
•    zagrożenia wynikające ze zmieniających się warunków klimatycznych;
•    ograniczenia w rozwoju przestrzennym miasta.

Jednocześnie chcąc odwrócić negatywne trendy za główny, długofalowy cel postawiono sobie doprowadzenie do sytuacji, w której obraz miasta będzie można streścić stwierdzeniem: Przemyśl - miasto tętniące życiem i pozytywną energią społeczną.
Ma do tego doprowadzić realizacja celów, które zostały sformułowane w następujący sposób (i pomimo okrojenia zakresu projektu nadal są dla miasta ważne i miasto będzie podejmowało próbę ich realizacji):
•    Przemyśl–miasto rozpoznawalne swoim dziedzictwem, kulturą i atrakcyjną ofertą turystyczno-rekreacyjną.
•    Przemyśl–miasto dostępne, wykorzystujące różnorodność i wielokulturowość do budowania społeczeństwa dialogu, otwartości oraz integracji społecznej.
•    Przemyśl –miasto wykorzystujące premię swojego położenia dla zrównoważonego rozwoju i nowoczesnej przedsiębiorczości.
•    EkoPrzemyśl–miasto dbające o środowisko i wykorzystujące nowoczesne technologie dla zwiększania atrakcyjności i jakości życia 
•    Przemyśl – inteligentne miasto współtworzone przez mieszkańców z atrakcyjną ofertą edukacyjną, zróżnicowanym zasobem mieszkaniowym i bogatą ofertą usług społecznych.

Opublikował(a): Sebastian Styś Data publikacji: 17-02-2022 12:46 Modyfikował(a): Rafał Porada Data modyfikacji: 14-07-2022 12:31